هفته نامه؛ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استانهای فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد

131

يكصد و سی و یک شماره هفته نامه شهرسبز

منتشر شد. 


شهرسبز

هفته نامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

استان های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد

Gmail: shahresabz@gmail.com

Email: shahresabz@vatanmail.ir

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی اسدزاده

سردبیر: حاصل عسکری

نشانی: کازرون- خ آیت الله طالقانی - مقابل مرکز آموزش عالی

تلفن: 2229890-0721

فاکس: 2211863-0721

چاپ: چاپخانه ایران زمین شیراز

شماره حساب: بانک ملی ایران شعبه آیت الله طالقانی کازرون 0105737373005

شماره ثبت کتابخانه ملی(شاپا):ISSN-2008-9031


گزارش تخلف
بعدی